Archiv český

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. Z archivů domácích i cizích sebral a vydal František Palacký

Díly 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává Kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Redaktor: Josef Kalousek

Díly 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27


Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává kommise k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Redaktor: Gustav Friedrich

Díly 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích. Vydává Centrum medievistických studií v nakladatelství Filosofia

Díl 38
Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. Z archivův domácích i cizích sebral a vydal František Palacký

Díl I., Praha 1840
Psaní česká císaře Sigmunda od roku 1414 do 1437
Král Václav a jednota panská od roku 1394 do 1404
Psaní pana Viléma z Pernšteina od roku 1520
Staré zápisy rodu Šternberského od roku 1386 do 1432
Seznání svědkův od roku 1453 do 1456
Zápisy Pražské obecní od roku 1406 do 1429
Dopisy Zvíkovské od roku 1458 do 1477
Sněmovní věci české od roku 1440 do 1446
Zápisy knížat Minsterberských v Olešnici od roku 1454 do 1489
Dopisy Bavorské od roku 1440 do 1512
Zápisy ve věcech selských od roku 1389 do 1499
Dopisy Táborské od roku 1441 do 1447
Výpisy ze starých desk dvorských království českého od roku 1384 do 1456
Nálezy král. soudu dvorského od roku 1454 do 1465
Kniha starého pána z Rosenberka
Králové Jiří a Matiáš v Moravě roku 1470
Registra zápisův královských i obecných roku 1453 a 1454 sepsaná

Díl II., Praha 1842
Dopisy pana Alše Holického ze Šternberka od roku 1436 do 1451
Výpisy ze starých desk zemských od roku 1391 do 1456
Řád práva zemského, latině i česky
Psaní pana Viléma z Pernšteina od roku 1520 a 1521
Registra zápisův královských i obecných roku 1454
Sněmovní věci české od roku 1446 do 1452
Nejstarší zápisy Hradecké od 1384 do 1404
Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království Českého (1287-1437)
Zápisy Kozelské ve Slezsku od roku 1480 do 1571
Dopisy pana Kašpara Šlika z Holíče, nejvyššího kancléře říše německé, od roku 1445 do 1448
Dopisy pana Prokopa z Rabšteina od roku 1444 do 1448
Pana Ondřeje z Dubé přípis králi Václavu IV. a výklad na právo zemské české
Psaní o záští mezi Jindřichem z Dubé a na Humpolci a Petrem Malovcem z Pacova roku 1413

Díl III., Praha 1844
Rozličné dopisy pana Oldřicha z Rosenberka od roku 1420 do 1453
Majestas Carolina latině a česky
Akta veřejná i sněmovní v Čechách i v Moravě od roku 1414 do 1428
Zápisy rozličných osob od roku 1398 do 1428
Psaní rozličných osob od roku 1396 do 1440
Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království českého (1321-1456)
Dopisy rodu Švamberského z XV. století
Akta veřejná i sněmovní v království českém od roku 1432 do 1439
Výtahy z listin rozličných od roku 1371 do 1471

Díl IV., Praha 1846
Dopisy rodu Hradeckého od roku 1441 do 1451
Některé zápisy kláštera Chotěšovského od roku 1272 do 1597
Pře Racka Kocovského s Budějovskými od roku 1472 do 1484
Akta mezi králem Jiřím a jednotou panskou v Čechách od roku 1463 do 1468
Příklady listův holdovních z XV. století
Zápisy panství Pardubského od roku 1357 do 1536
Dopisy Domažlické od roku 1450 do 1509
Zápisy Domažlické od roku 1404 do 1526
Zápisy města Horaždějovic (1417-1503)
Nálezy soudu komorního v království Českém od roku 1471 do 1479
Zápisy české v Uhřích od roku 1445 do 1490
Zápisy Pražské obecní od roku 1401 do 1430
Dopisy pánů z Kolovrat od roku 1446 do 1450
Dopisy a zápisy pánů z Lobkovic od roku 1433 do 1458
Akta veřejná i sněmovní v království českém od roku 1453 do 1490
Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království českého (1389-1456)

Díl V., Praha 1862
Zřízení zemské království českého za krále Vladislava roku 1500 vydané
Dopisy pana Jiřího z Poděbrad roku 1445-1457
Psaní Jiřího krále českého
Psaní rozličných osob z roku 1471-1475
Akta veřejná i sněmovní v království českém od roku 1466 do 1500
Výpisy ze starých desk zemských od roku 1471 do 1500

Díl VI., Praha 1872
Paběrky písemností rozličných z roku 1401 do 1420
Psaní Uherského krále Matiáše Korvína v létech 1469 do 1487 do Čech českým jazykem vydaná
Psaní Vladislava II. krále českého (1471-1483)
Psaní Hilaria Litoměřického, co administratora pražského arcibiskupství, z roku 1457 ku katolíkům českým, aby krále Jiřího nebyli poslušni
Psaní rozličných osob z roku 1471-1490
Akta veřejná i sněmovní v Čechách od roku 1500 do 1509
Paběrky písemností všelikých z let 1421-1438
Zápisy všeliké o věcech soukromých od roku 1404 do 1439
Diplomatář pana Viléma z Pernšteina (1304-1519)
Zápisy o věcech Šlikovských z roku 1480 do 1497
Výpisy z českých register královských roku 1498 do 1502

Začátek stránky


Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává Kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Redaktor: Josef Kalousek

Díl VII., Praha 1887
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1508-1520, vyd. František Dvorský
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1450 do 1470, vyd. Antonín Rezek
Dopisy úřadu podkomořského Budějovským z let 1412-1526, vyd. Karel Köpl
Denník českého poselstva ku králi francouzskému roku 1464, vyd. Josef Kalousek
Registra soudu komorního (1472-1482), vyd. Jaromír Čelakovský
Zlomek register zápisů markrabství moravského z roku 1459, vyd. Josef Emler
Výpisy z českých původních listin c. k. veřejné knihovny pražské (1391-1477), vyd. Josef Emler

Díl VIII., Praha 1888
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1470 do 1475, vyd. Antonín Rezek
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1520-1526, vyd. František Dvorský
Poselství krále Jiřího do Říma k papeži roku 1462, vyd. Adolf Patera
Výpisy z register kanceláře hrabat Kladských od r. 1472-1491, vyd. Jaromír Čelakovský
Registra soudu komorního (1482-1487), vyd. Jaromír Čelakovský
Výpisy z českých původních listin c. k. veřejné knihovny pražské (1477-1526), vyd. Josef Emler

Díl IX., Praha 1889
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z r. 1526, vyd. František Dvorský
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1475 do 1478, vyd. Antonín Rezek
Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1388-1484, vyd. František Tischer
Dodatky k výpisům z register kanceláře hrabat Kladských od r. 1493-1497, vyd. Jaromír Čelakovský
Listiny kláštera Žďárského z let 1409-1529, vyd. Vincenc Brandl
Registra soudu komorního (1487-1491)

Díl X., Praha 1890
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1478-1506, vyd. Antonín Rezek
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1526-1528, vyd. František Dvorský
Jednání sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15. století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku 1527 (1412-1514), vyd. František Kameníček
Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1482-1508, vyd. František Tischer
Registra soudu komorního (1491-1500), vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XI., Praha 1892
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1530-1532, vyd. František Dvorský
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1507-1519, vyd. Antonín Rezek
Listy paní Perchty Lichtenšteinské z Rožemberka, vyd. August Sedláček
Jednání sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15. století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku 1527 (1515-1527), vyd. František Kameníček
Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1509-1529 a dodavky z let 1407-1506, vyd. František Tischer
Registra soudu komorního (1500-1501), vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XII., Praha 1893
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1519 do 1526, vyd. Antonín Rezek
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1532-1535, vyd. František Dvorský
Dopisy nejvyšších hejtmanů krále a království českého z let 1529-1531, vyd. Antonín Rezek
Registra ortelů horního soudu v Hoře Kutné z let 1511-1514, vyd. Josef Braniš
Registra soudu komorního (1501-1503), vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XIII., Praha 1894
Registra soudu komorního (1503-1511), vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XIV., Praha 1895
Dodavek ke sbírce dopisův rodu Rosenberského do roku 1526, vyd. Josef Kalousek
Dopisy kněží Šimona z Habru a Jana faráře Německo-Brodského o rozdílech ve víře z let 1528-1529, vyd. František Dvorský
Popis odcizených statků duchovenstva postoupených komoře královské roku 1454, vyd. V. V. Tomek
Listiny klášterů Sedleckého a Skalického z let 1357-1541, vyd. Josef Kalousek
Artikule cechů Pražských z 15. stol. (1425-1493), vyd. V. V. Tomek
Listiny archivu někdy Olešnického, nyní ve státním archivu Vratislavském chované a Čech a Moravy se týkající (1348-1414), vyd. Josef Emler

Díl XV., Praha 1896
Dopisy rodu Švamberského z let 1449-1526, vyd. Antonín Rezek, František Mareš a Josef Kalousek
Listiny archivu někdy Olešnického, nyní ve státním archivu Vratislavském chované a Čech a Moravy se týkající (1415-1525), vyd. Josef Emler
Listiny Zvíkovské a Orlické z let 1357-1549, vyd. Josef Kalousek
Trutnovské desky manské z let 1455-1539, vyd. V. J. Nováček
Výpisy z knih vinničných z let 1358-1461, vyd. V. J. Nováček

Díl XVI., Praha 1897
Dopisy pana Viléma z Pernšteina z let 1480-1521, vyd. František Dvorský
Listinář pana Viléma z Pernšteina z let 1304-1501, vyd. František Dvorský

Díl XVII., Praha 1899
Dodatek k dopisům Viléma z Pernšteina z let 1496-1511, vyd. František Dvorský
Dodatek k listináři pana Viléma z Pernšteina z let 1472-1518, vyd. František Dvorský
Listinář pana Viléma z Pernšteina z let 1501-1521, vyd. František Dvorský
Urbář panství Hlubockého založený r. 1490, vyd. František Dvorský
Urbář panství Pardubického a Kunětickohorského založený po roce 1494, vyd. František Dvorský
Registra rybničná na panství Kunětickohorském, Pardubickém a Novobydžovském z let 1494-1520, vyd. František Dvorský
Z register zápisův o prodeji statků na panství Kunětickém a Pardubském od roku 1508, vyd. František Dvorský

Díl XVIII., Praha 1900
Registra krále Vladislava II. z let 1498-1502, vyd. Josef Teige
Listiny kláštera Starocelského o držebnostech jeho v Čechách 1272-1545, vyd. Theodor Antl
Listiny Brozanské z let 1482-1515, vyd. Hynek Kollmann
Výpisy z knih vinničných z let 1461-1583, vyd. V. J. Nováček
Listy do Kouřimě zaslané z let 1422-1513, vyd. Václav Schulz

Díl XIX., Praha 1901
Registra soudu komorního (1488-1494, 1502-1519), vyd. Jaromír Čelakovský
Knížky nálezů soudu zemského a komorního z první polovice XIV. století, vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XX., Praha 1902
Dopisy pánův Jana a Vojtěcha z Pernšteina z let 1509-1548, vyd. František Dvorský
Listiny pánův Jana a Vojtěcha z Pernšteina 1491-1548, vyd. František Dvorský
Tři vášnivé projevy z války za krále Jiřího z let 1467, 1468 a 1469, vyd. František Dvorský

Díl XXI., Praha 1903
Listy do Kouřimě zaslané z let 1513-1525, vyd. Václav Schulz
Listy do Budějovic zaslané z let 1405-1526, vyd. Václav Schulz
Druhý dodavek k dopisům rodu Rosenberského z let 1409-1528, vyd. Hynek Gross a Theodor Antl
Mikuláše Slepičky z Nažic závěť a její vykonání (1512), vyd. Hynek Gross
Mikuláše Petrlíka ze Stradova nadání, závěť a její vykonání z let 1508-1525, vyd. Hynek Gross
Rybničná registra panství Krumlovského 1450-1464, 1518, 1524, vyd. Hynek Gross

Díl XXII., Praha 1905
Řády selské a instrukce hospodářské 1350-1626, vyd. Josef Kalousek

Díl XXIII., Praha 1906
Řády selské a instrukce hospodářské 1627-1698, vyd. Josef Kalousek

Díl XXIV., Praha 1908
Řády selské a instrukce hospodářské 1698-1780, vyd. Josef Kalousek

Díl XXV., Praha 1910
Řády selské a instrukce hospodářské 1781-1850, vyd. Josef Kalousek

Díl XXVI., Praha 1909
Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy (A-K), vyd. Josef Teige

Díl XXVII., Praha 1904
Dopisy Karla st. z Žerotína z let 1591-1610

Začátek stránky


Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává komise k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Redaktor: Gustav Friedrich

Díl XXVIII., Praha 1912
Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy (L-Z), vyd. Josef Teige

Díl XXIX., Praha 1913
Dodavek k řádům selským a instrukcím hospodářským 1388-1779, vyd. Josef Kalousek

Díl XXX., Praha 1913
Registra vejpovědní mezní úřadu nejvyššího purkrabství Pražského z let 1508-1577, vyd. Václav Schulz

Díl XXXI., Praha 1921
První kniha provolací desk dvorských z let 1380-1394, vyd. Gustav Friedrich

Díl XXXII., Praha 1915
Registra soudu komorního z let 1519-1524, vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XXXIII., Praha 1918
Registra soudu komorního z let 1524-1526, vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XXXV., Praha 1935
Druhá kniha provolací desk dvorských z let 1395-1410, vyd. Gustav Friedrich

Díl XXXVI., Praha 1941
Třetí kniha provolací desk dvorských z let 1411-1448, vyd. Gustav Friedrich

Díl XXXVII./1.-3., Praha 1941-1944
Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453-1480, vyd. Gustav Friedrich


Archiv český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích. Vydává Centrum medievistických studií v nakladatelství Filosofia

Díl XXXVIII., Praha 2000
Popravčí a psanecké zápisy jihlavské, vyd. František Hoffmann


Začátek stránky

   
Rukověť